NeuroScan

Draai 11
3311 JJ Dordrecht 
T 078 632 36 36 

Mail info@neuroscan.nl
  
twitter facebook
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 

 

 

 

vacatures banner

Privacy Reglement

Privacy reglement

Registratie van uw gegevens
Om u te kunnen behandelen is het nodig dat wij gegevens over u registreren en verwerken. Wij gebruiken zowel een papieren als een elektronisch cliĆ«ntendossier. Hierin worden uitsluitend gegevens vastgelegd die nodig zijn voor uw behandeling, zoals naam, geboortedatum, adres en gegevens van uw huisarts. Ook notities van de gesprekken die de behandelend psycholoog met u voert en overige gegevens met betrekking tot de behandeling.  Uw behandelingsovereenkomst en het behandelplan worden ook in het dossier opgeslagen. Alleen uw behandelaar en direct bij de uitvoering van de behandeling betrokken personen kunnen de gegevens inzien. Zij hebben inzage in de gegevens die nodig zijn voor een goede vervulling van hun taak en zijn wettelijk verplicht deze gegevens geheim te houden. 

Bescherming van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens met de grootst mogelijke zorg. Hierbij houden wij ons aan de regels voor de bescherming van uw privacy, die staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO), waarin ook de bewaartermijn voor medische gegevens is vastgelegd.

Recht op inzage
U heeft het recht uw dossier in te zien. Als u dit wenst kunt u zich hiervoor richten tot uw behandelaar. Deze zal u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, inzage geven. Vernietiging van gegevens op uw verzoek kan plaatsvinden volgens de richtlijnen, die zijn opgenomen in de WGBO en andere toepasselijke wetgeving. Als iemand anders uw gegevens wil bekijken, kan dat alleen met uw voorafgaande schiftelijke toestemming.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz