NeuroScan

Locatie Draai:
Draai 11
3311 JJ Dordrecht


Locatie Gebouw de Burgraadt:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht


Mail info@neuroscan.nl 
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 
  HKZ keurmerk Zorg en Welzijn vrijstaand

vacatures banner

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandelingsovereenkomst, mondeling of schriftelijk, aangegaan tussen NeuroScan en de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

  2. NeuroScan levert als Zelfstandig Gevestigde Praktijk (ZGP), afhankelijk van de zorgverzekeraar of het gemeentelijk samenwerkingsverband, gecontracteerde of niet-gecontracteerde, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ.

  3. De kosten voor de behandeling worden gedeclareerd op basis van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie).

  4. NeuroScan declareert gecontracteerde zorg rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of het gemeentelijk samenwerkingsverband. Niet-gecontracteerde zorg wordt rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.

  5. Voor personen van 18 jaar en ouder geldt per kalenderjaar een wettelijk verplicht eigen risico dat vrijwillig kan worden verhoogd.

  6. De behandeling van cliënten tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente volgens de jeugdwet en vanaf 18 jaar door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering volgens de zorgverzekeringswet, met uitzondering van EEG onderzoek en neurofeedback therapie waarvoor een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht.

  7. De door NeuroScan bij de cliënt gedeclareerde kosten dienen binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

  8. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan NeuroScan de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering kan een bedrag van € 15,-- in rekening worden gebracht.

  9. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is NeuroScan zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

  10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. Bij betalingsachterstand is NeuroScan gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

  11. De behandeling kan niet eerder gestart worden dan na ontvangst van de verwijsbrief van een (huis)arts of eventueel voor cliënten tot 18 jaar een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente, een kopie identiteitsbewijs van de cliënt en de door de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) ondertekende toestemmingsverklaring voor onderzoek en behandeling.

  12. Geplande afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Voor afspraken die later worden afgezegd of niet worden nagekomen, wordt aan de cliënt een bedrag van € 50,- in rekening gebracht, ongeacht de reden van afwezigheid. Herhaalde of voortdurende afwezigheid wordt opgevat als onttrekking aan de behandelingsovereenkomst. In dat geval zal de DBC worden gesloten.

  13. Over aanvang, voortgang en beëindiging van de behandeling wordt de huisarts door NeuroScan geïnformeerd.

  14. Elke behandeling vindt plaats door of onder verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog.

  15. Het Privacy reglement en de Klachtprocedure van NeuroScan maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz