Wat is generalistische Basis GGZ

In de generalistische Basis GGZ bieden wij een kort psychodiagnostisch onderzoek voor een enkelvoudige hulpvraag, of een kortdurende behandeling.

Naar de generalistische Basis GGZ wordt verwezen door de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of lokaal jeugdteam als er een vermoeden bestaat van een in de DSM vermelde stoornis, waarbij er geen sprake van een hoog risico of hoge complexiteit. Onder complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen, zoals psychiatrische problematiek in relatie tot een lichamelijke ziekte, angst- en stemmingsstoornissen, sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornissen, maar ook de wisselwerking tussen kindproblematiek en ouder- of gezinsproblemen.